تخفیف تابستانه فراسو

0 روز0 ساعت0 دقیقه0 ثانیه!
مجموعه آرشیو فیلم های مجتمع آموزشی فراسو برگرفته شده از نظرات کارآموزان دوره های مهارتی ،توضیحات مربوط به دوره ، سرفصل ها  و … می باشد

فیلم دوره هامون

فیلم دوره های مجتمع آموزشی فراسو
فیلم دوره ها

فیلم نظرات کارآموزامون

فیلم نظرات کارآموزان از کیفیت دوره های مجتمع آموزشی فراسو
فیلم نظرات

فیلم اساتید

فیلم توضیحات دوره های مجتمع آموزشی فراسو که توسط اساتید خبره گردآوری شده است
فیلم اساتید

تخفیف تابستانه فراسو

0 روز0 ساعت0 دقیقه0 ثانیه!

جـــشــــــــــــنـواره تابستــــانه

تا 30% تـخـفـیـف‌

بر روی تمامی دوره ها