مجموعه آرشیو فیلم های مجتمع آموزشی فراسو برگرفته شده از نظرات کارآموزان دوره های مهارتی ،توضیحات مربوط به دوره ، سرفصل ها  و … می باشد

فیلم دوره هامون

فیلم دوره های مجتمع آموزشی فراسو

فیلم نظرات کارآموزامون

فیلم نظرات کارآموزان از کیفیت دوره های مجتمع آموزشی فراسو

فیلم اساتید

فیلم توضیحات دوره های مجتمع آموزشی فراسو که توسط اساتید خبره گردآوری شده است